Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten en begeleidingstrajecten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Jeugdpraktijk Groos en de cliënt(e) en/of diens gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Opdrachtgever is/zijn de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van kinderen/jongeren jonger dan 12 jaar, vanaf 12 jaar zijn dit de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) en de jongere zelf, jongeren vanaf 16 jaar of volwassenen vanaf 18 jaar.

 

Artikel 2 Opdrachten

Een opdracht komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding van het diagnostiek- en/of behandeltraject middels een hulpverleningsplan.

 

Artikel 3 Behandeltrajecten en vergoedingen

Jeugdpraktijk Groos biedt hulp aan welke via de gemeente Haaglanden (H8*) of via RondomJou (gemeente Den Haag: percelen Centrum en Rand) wordt vergoed in het geval de gezaghebbende ouder(s)/verzorgers woonachtig zijn binnen de regio Haaglanden en er een geldige en toepasselijke doorverwijzing is.

* Onder ons contract met Haaglanden vallen de volgende gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

 

Behandeling/onderzoek zal plaatsvinden op onze locatie(s). Hierbij duren de behandelgesprekken doorgaans 45 minuten waarnaar er nog 15 minuten zal worden besteed aan administratie door de behandelaar. Voor wat betreft de diagnostiekmomenten is de tijdsduur volledig afhankelijk van welk onderzoek er wordt ingezet, dit zal altijd met Opdrachtgever/Cliënt worden besproken bij het inplannen van de afspraak.

 

Bij de start en bij de afronding van een traject bij Jeugdpraktijk Groos brengen wij, behoudens bezwaar daartegen, verwijzer van de Opdrachtgever/Cliënt op de hoogte van de start en de afronding van de hulpverlening.

 

Artikel 4 Afzeggen van afspraken

Overeengekomen afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

 

Artikel 5 Facturatie en betaling

Hulpverlening die binnen de acceptatievoorwaarden van de gemeente valt, wordt direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid cliëntgegevens

Alle informatie voortvloeiende uit onderzoeks- en/of behandeltrajecten valt onder het beroepsgeheim van de behandelaar.

 

Jeugdpraktijk Groos voldoet voor de bescherming van Persoonsgegevens aan de voorwaarden van de AVG. Dit is vastgelegd in de Privacyverklaring http://jeugdpraktijkgroos.nl/privacy-verklaring/.

 

Artikel 7 Klachtenregeling

Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de geboden hulpverlening, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Wanneer u er samen met uw behandelaar niet uitkomt, zal de hoofdbehandelaar van uw dossier worden betrokken bij het overleg.

 

Is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie GGZ https://www.degeschillencommissie.nl/.

 

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij Jeugdpraktijk Groos via het volgende e-mailadres: klacht@jeugdpraktijkgroos.nl.

 

Artikel 8 Kwaliteitsstatuut

Jeugdpraktijk Groos beschikt over het HKZ certificaat Zorg en Welzijn.

 

Documentversie 28-02-2024