Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten en begeleidingstrajecten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Jeugdpraktijk Groos en de cliënt(e) en/of diens gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s).

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Opdrachtgever is/zijn de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van kinderen/jongeren jonger dan 12 jaar, vanaf 12 jaar zijn dit de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) en de jongere zelf, jongeren vanaf 16 jaar of volwassenen vanaf 18 jaar.

 

Artikel 2 Opdrachten 

Een opdracht komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding van het diagnostiek- en/of behandeltraject middels een hulpverleningsplan.

 

Artikel 3 Behandeltrajecten en vergoedingen 

Jeugdpraktijk Groos biedt hulp aan die op de volgende manier kan worden gefinancierd:

1. Zorg wordt via de gemeente Haaglanden (H10*) vergoed in het geval de gezaghebbende ouder(s)/verzorgers woonachtig zijn binnen de regio Haaglanden en er een geldige en toepasselijke doorverwijzing is;

2. Niet vergoede zorg/zelfbetalers. Dit kan het geval zijn als Opdrachtgever/Cliënt geen gebruik wenst te maken van de financiering via de gemeente om specifieke redenen of wanneer Opdrachtgever/Cliënt ouder is dan 18 jaar. Opdrachtgever/Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de declaratie van de kosten van de hulpverlening, indien vergoed, bij diens zorgverzekeraar. Opdrachtgever/Cliënt ontvangt voor ieder consult een factuur. Om een correcte factuur te kunnen opstellen verlangt Jeugdpraktijk Groos een geldige en toepasselijke doorverwijzing aan het begin van het traject;

* Onder ons contract met Haaglanden vallen de volgende gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Behandeling/onderzoek zal plaatsvinden op onze locatie(s). Hierbij duren de behandelgesprekken doorgaans 45 minuten waarnaar er nog 15 minuten zal worden besteed aan administratie door de behandelaar. Voor wat betreft de diagnostiekmomenten is de tijdsduur volledig afhankelijk van welk onderzoek er wordt ingezet, dit zal altijd met Opdrachtgever/Cliënt worden besproken bij het inplannen van de afspraak.

Bij de start en bij de afronding van een traject bij Jeugdpraktijk Groos brengen wij, behoudens bezwaar daartegen, verwijzer van de Opdrachtgever/Cliënt op de hoogte van de start en de afronding van de hulpverlening.

Voor niet-vergoede zorg hanteert Jeugdpraktijk Groos een uurtarief ad € 106,20 per uur (prijspeil 2020) (vrij van BTW). Dit uurtarief geldt voor zowel de directe tijd (face to face contact), als voor de indirecte tijd (verslaglegging, overleg met de hoofdbehandelaar, het opstellen van een hulpverleningsplan, etc.) Op iedere factuur staat de directe en indirecte tijd gespecificeerd. Jeugdpraktijk Groos behoudt zich het recht om het uurtarief jaarlijks te verhogen.

 

Artikel 4 Afzeggen van afspraken 

Overeengekomen afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

 

Artikel 5 Facturatie en betaling 

Hulpverlening die binnen de acceptatievoorwaarden van de gemeente valt, wordt direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente.

Wanneer Opdrachtgever/Cliënt ervoor heeft gekozen het traject zelf te betalen of wanneer er sprake is van volwassenen zorg, ontvangt Opdrachtgever/Cliënt een factuur. De betaaltermijn daarvan bedraagt 14 dagen.

Indien Opdrachtgever/Cliënt in gebreke blijft met betrekking tot de betaaltermijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever/Cliënt van rechtswege in verzuim. De verschuldigde som kan dan worden verhoogd met incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid cliëntgegevens 

Alle informatie voortvloeiende uit onderzoeks- en/of behandeltrajecten valt onder het beroepsgeheim van de behandelaar.

Jeugdpraktijk Groos voldoet voor de bescherming van Persoonsgegevens aan de voorwaarden van de AVG. Dit is vastgelegd in de Privacyverklaring https://jeugdpraktijkgroos.nl/privacy-verklaring/.

 

Artikel 7 Klachtenregeling 

Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de geboden hulpverlening, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Wanneer u er samen met uw behandelaar niet uitkomt, zal de hoofdbehandelaar van uw dossier worden betrokken bij het overleg.

Bij onderling niet oplosbare geschillen kan een beroep worden gedaan op het klachtenprotocol van de beroepsvereniging (NVGzP).

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij Jeugdpraktijk Groos via het volgende e-mailadres: klacht@jeugdpraktijkgroos.nl.

 

Artikel 8 Kwaliteitsstatuut

Jeugdpraktijk Groos beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut kunt u terug vinden op onze website.

 

Versie 23-10-2020

 

Welkom!

Lees meer over onze Coronamaatregelen