Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden (Format C)

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 1. Algemene informatie

 

 1. Gegevens ggz-aanbieder

 

Naam regiebehandelaar: A.J.C. Groos

BIG-registraties: 29916849725

Overige kwalificaties: Psychotherapeut (BIG-nummer: 49916849716)

Persoonlijk e-mailadres: a.groos@jeugdpraktijkgroos.nl

AGB-code persoonlijk: 94009739

 

Praktijk informatie 1

 

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Jeugdpraktijk Groos B.V.

E-mailadres: info@jeugdpraktijkgroos.nl

KvK nummer: 75446731

Website: www.jeugdpraktijkgroos.nl

AGB-code praktijk: 94064951

 

 1. Biedt zorg aan in

 

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

 

2a.

 

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

 • de generalistische basis-ggz
 • de gespecialiseerde-ggz

 

2b.

 

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

 • Categorie A
 • Categorie B

 

 1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

 

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

 

Wij bieden hulpverlening in de vorm van diagnostisch onderzoek, ouderbegeleiding en/of kind begeleiding. Wij kunnen bijstaan in verschillende soorten en mate van problematiek, bijvoorbeeld: gedragsproblemen (impulsiviteit/grensoverschrijdend gedrag), angst, somberheid, trauma, negatief zelfbeeld, problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten dan wel het vergroten van de assertiviteit). Bij de behandeling proberen wij de nadruk te leggen op wat cliënt wel kan en zo te werken aan wat cliënt nu nog niet kan/wat nu nog niet lukt. Bij de behandeling maken wij onder andere gebruik van (onderdelen uit de): CGT, psycho-educatie en EMDR.

 

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 

 • Aandachtstekort- en gedrag
 • Pervasief
 • Overige kindertijd
 • Depressie
 • Angst
 • Restgroep diagnoses
 • Psychische stoornissen door een somatische aandoening
 • Persoonlijkheid

 

 1. Samenstelling van de praktijk

 

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

 

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: A.J.C. Groos

BIG-registratienummer: 29916849725

 

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: A.J.C. Groos

BIG-registratienummer: 49916849716

 

Indicerend regiebehandelaar 3

Naam: F. van Kuijk

BIG-registratienummer: 69066692925

 

Indicerend regiebehandelaar 4

Naam: L. Garritsen

BIG-registratienummer: 99927725025

 

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: A.J.C. Groos

BIG-registratienummer: 49916849716

 

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: A.J.C. Groos

BIG-registratienummer: 29916849725

 

Coördinerend regiebehandelaar 3

Naam: F. van Kuijk

BIG-registratienummer: 69066692925

 

Coördinerend regiebehandelaar 4

Naam: L. Garritsen

BIG-registratienummer: 99927725025

 

Medebehandelaar 1

Naam: K. van Herk

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 2

Naam: M. Blaak

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 3

Naam: D. de Ruiter

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Psycholoog

 

Medebehandelaar 4

Naam: N. van Alten

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 5

Naam: E. Nijveldt

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 6

Naam: M. van der Poel

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 7

Naam: S. Eijk

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 8

Naam: M. van der Geest

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 9

Naam: M. Brands

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Psycholoog

 

Medebehandelaar 10

Naam: C. van de Wetering

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Psycholoog

 

Medebehandelaar 11

Naam: J. Lutz

BIG-registratienummer:

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 12

Naam: F. Opstal

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 13

Naam: A. van der Horst

BIG-registratienummer

Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Onder overeenkomst ingeschakelde ZZP behandelaar 1

Naam: F.C. Verhulst

BIG-registratienummer: 99024527001

Specifieke deskundigheid: Kind- en jeugdpsychiater

 

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

 

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collega psychologen en -psychotherapeuten
 • GGZ-instellingen

 

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 

 • (Huis)artsen
 • Scholen
 • Internbegeleiders
 • CJG
 • Wijkteams

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

 

Consultatie, op- en afschaling, medicatie, Multi-disciplinair overleg.

 

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

 

Huisartsenpost of de GGZ-crisisdienst.

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

 

Nee, omdat: wij ambulante hulpverlening bieden waarbij, indien de problematiek ernstig, wij reeds hebben opgeschaald naar een collega instelling.

 

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende

zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

 

 • Youz
 • De Branding
 • De Stern opnameafdeling
 • Stormvogel (kliniek)
 • Horizon
 • Forta groep

 

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

 

We voeren evaluaties uit om de processen te bekijken. Dat is met alle partners twee keer per jaar. We hebben dus evaluaties op cliëntniveau en bekijken welke processen er anders kunnen, beter kunnen. Een aantal voorbeelden: Zo schalen wij meer af naar de voorkant, nemen we cliënten op die we ambulant kunnen behandelen, maar sturen we de psychiatrie z.s.m. door naar de klinieken. Met een andere collega/ overlegpartner (horizon) bekijken we o.a. hoe we ouders beter kunnen integreren in het behandelplan van hun opnameperiode (gesloten jeugdzorg).

 

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 

 1. Behandeltarieven:

 

 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk
 • Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show

 

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

 

Jeugdpraktijk Groos Den Haag

 

 1. Kwaliteitswaarborg

 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is):

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

 

De beroepscode van mijn beroepsvereniging is:

 

De Beroepscode

 

 1. Klachten- en geschillenregeling

 

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

 

NVGzP

 

Link naar website:

 

https://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

 

Naam vervangend behandelaar:

 

Mevrouw F. van Kuijk of mevrouw L. Garritsen

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

 

Ja

 

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.

 

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

 

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://jeugdpraktijkgroos.nl/contact/

 

 1. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

 

Bij aanmelding, na ontvangst van de verwijsbrief, zal er een intakegesprek worden ingepland met de behandelaar. Vooraf worden er vragenlijsten naar cliënt gestuurd waarbij alvast zo veel mogelijk informatie wordt uitgevraagd. Tijdens het intakegesprek kan er dan worden ingezoomd op specifieke onderdelen van de vragenlijsten waarbij er vervolgens door de behandelaar een vervolgafspraak zal worden ingepland. Wanneer blijkt dat de hulpvraag niet passend is binnen onze organisatie zal er samen met doorverwijzer/cliënt worden gekeken naar een passend alternatief.

 

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

 

Ja

 

 1. Behandeling

 

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

 

Ja

 

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

 

Ja

 

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

 

Na intake wordt het behandelplan opgesteld in samenspraak met cliënt (afhankelijk van diens leeftijd) en de ouders/verzorgers van cliënt. De huisarts wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de start behandeling en na ongeveer tien behandelgesprekken zal er een tussenevaluatie plaatsvinden. Aan het einde van het traject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met cliënt (afhankelijk van leeftijd) en diens ouders/verzorgers en wordt de huisarts op de hoogte gesteld dat het traject wordt afgesloten.

 

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals: voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 

Door middel van evaluatiegesprekken zal met cliënt de voortgang worden gemonitord. Daarnaast zal de medebehandelaar in supervisie en werkbegeleiding de voortgang ook bespreken met de regiebehandelaar.

 

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

 

Na ongeveer tien gesprekken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

 

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

 

Door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek aan het einde van het traject.

 

 1. Afsluiting/nazorg

 

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

 

Ja

 

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

 

Ja

 

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

 

Ja

 

 1. Omgang met patiëntgegevens

 

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 

Ja

 

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 

Ja

 

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

 

Ja

 

III. Ondertekening

 

Naam: A.J.C. Groos

Plaats: Den Haag

Datum: 24-06-2022

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 

Ja