Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

 

Gegevens ggz-aanbieder

 

Naam regiebehandelaar: A.J.C. Groos
BIG-registraties: 29916849725
Overige kwalificaties: Psychotherapeut (BIG-nummer: 49916849716)
Persoonlijk e-mailadres: a.groos@jeugdpraktijkgroos.nl
AGB-code persoonlijk: 94009739

 

Praktijk informatie

 

Naam praktijk: Jeugdpraktijk Groos B.V.
E-mailadres: info@jeugdpraktijkgroos.nl
KvK nummer: 75446731
Website: www.jeugdpraktijkgroos.nl
AGB-code praktijk: 94064951

 

2. Werkzaam in:
De generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz.

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Wij bieden hulpverlening in de vorm van diagnostisch onderzoek, ouderbegeleiding en/of kind begeleiding. Wij kunnen bijstaan in verschillende soorten en mate van problematiek, bijvoorbeeld: gedragsproblemen (impulsiviteit/grensoverschrijdend gedrag), angst, somberheid, trauma, negatief zelfbeeld, problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten dan wel het vergroten van de assertiviteit). Bij de behandeling proberen wij de nadruk te leggen op wat cliënt wel kan en zo te werken aan wat cliënt nu nog niet kan/wat nu nog niet lukt. Bij de behandeling maken wij onder andere gebruik van (onderdelen uit de): CGT, psycho-educatie en EMDR.

 

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Aandachtstekort- en gedrag;
 • Pervasief;
 • Overige kindertijd;
 • Depressie;
 • Angst;
 • Restgroep diagnoses;
 • Psychische stoornissen door een somatische aandoening;
 • Persoonlijkheid;

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

 

Regiebehandelaar 1

Naam: A.J.C. Groos
BIG-registratienummer: 49916849716

 

Regiebehandelaar 2

Naam: F. van Kuijk
BIG-registratienummer: 69066692925

 

Regiebehandelaar 3

Naam: A.J.C. Groos
BIG-registratienummer: 29916849725

 

Medebehandelaar 1

Naam: K. van Herk
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 2
Naam: M. Blaak
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 3
Naam: M. Oostervink
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Psycholoog

 

Medebehandelaar 4
Naam: S. de Koning
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 5
Naam: A. Dings
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 6
Naam: M. van der Poel
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

Medebehandelaar 7
Naam: D. de Bruijn
BIG-registratienummer: niet van toepassing
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

5. Professioneel netwerk

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en);
 • Collega psychologen en -psychotherapeuten;
 • GGZ-instellingen;

 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

 • (Huis)Artsen;
 • Scholen;
 • Internbegeleiders;
 • CJG;
 • Wijkteams;

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:

 • Consultatie;
 • Op- en afschaling;
 • Medicatie;
 • Multi-disciplinair overleg;

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

 • Huisartsenpost;
 • GGZ-crisisdienst;

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: wij ambulante hulpverlening bieden waarbij, indien de problematiek ernstig, wij reeds hebben opgeschaald naar een collega instelling.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 

7. Behandeltarieven

 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk;
 • Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk;
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk;
 • Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show;

 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te https://jeugdpraktijkgroos.nl/.

 

8. Kwaliteitswaarborg

 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie;
 • Bij- en nascholing;
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden;
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging;

 

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

9. Klachten- en geschillenregeling

 

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij NVGzP, http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/,

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij?

 

Naam vervangend behandelaar: F. van Kuijk.

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten?
Ja

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://jeugdpraktijkgroos.nl/contact/.

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Bij aanmelding, na ontvangst van de verwijsbrief, zal er een intakegesprek worden ingepland met de behandelaar. Vooraf worden er vragenlijsten naar cliënt gestuurd waarbij alvast zo veel mogelijk informatie wordt uitgevraagd. Tijdens het intakegesprek kan er dan worden ingezoomd op specifieke onderdelen van de vragenlijsten waarbij er vervolgens door de behandelaar een vervolgafspraak zal worden ingepland. Wanneer blijkt dat de hulpvraag niet passend is binnen onze organisatie zal er samen met doorverwijzer/cliënt worden gekeken naar een passend alternatief.

 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

 

13. Diagnostiek

 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Naam: A.J.C. Groos en F. van Kuijk.

Generalistische basis ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving:

 • 9405 Klinisch psycholoog;
 • 9406 GZ-psycholoog;

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving:

 • 9405 Klinisch psycholoog;

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Ja de medebehandelaren.

 

14. Behandeling

 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: A.J.C. Groos en F. van Kuijk.

 

Generalistische basis ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 • 9405 Klinisch psycholoog;
 • 9406 GZ-psycholoog;

 

Gespecialiseerde ggz:

 

Kwalificatie Omschrijving

 • 9405 Klinisch psycholoog;

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

Naam: A.J.C. Groos en F. van Kuijk.

 

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

 • 9405 Klinisch psycholoog;
 • 9406 GZ-psycholoog;

 

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

 • 9405 Klinisch psycholoog;

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Na intake wordt het behandelplan opgesteld in samenspraak met cliënt (afhankelijk van diens leeftijd) en de ouders/verzorgers van cliënt. De huisarts wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de start behandeling en na ongeveer tien behandelgesprekken zal er een tussenevaluatie plaatsvinden. Aan het einde van het traject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met cliënt (afhankelijk van leeftijd) en diens ouders/verzorgers en wordt de huisarts op de hoogte gesteld dat het traject wordt afgesloten.

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals: voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Door middel van evaluatiegesprekken zal met cliënt de voortgang worden gemonitord. Daarnaast zal de medebehandelaar in supervisie en werkbegeleiding de voortgang ook bespreken met de regiebehandelaar.

 

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na ongeveer tien gesprekken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

 

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door middel van een cliënttevredenheidsonderzoek.

 

15. Afsluiting/nazorg

 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

16. Omgang met patiëntgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

 

III. Ondertekening

 

Naam: A.J.C. Groos
Plaats: Den Haag
Datum: 22-10-2020

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Welkom!

Lees meer over onze Coronamaatregelen